Baruchowo, 2014.02.10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wystąpienia do RDOŚ w Bydgoszczy i PWIS w Bydgoszczy

 

 

Na podstawie art. 33 ust. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),

 

Wójt Gminy Baruchowo Zawiadamia,

 

 

że w związku z aktualizacją  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baruchowo na lata 2014-2032” Gmina Baruchowo wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy  o uzgodnienie możliwości  odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  ww. programu.

 

 

Zastępca Wójta

 

Krzysztof Grudziński

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo