OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na potrzeby świetlicy wiejskiej z elementami ludowej sztuki kujawskiej

(zamieszczone w BZP w dniu 12.12.2013r., nr ogłoszenia: 516076 - 2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na potrzeby świetlicy wiejskiej z elementami ludowej sztuki kujawskiej

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe, 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z adaptacją Remizy OSP w Zawadzie Piaski na Świetlicę Wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej. Remiza OSP w Zawadzie Piaski składa się z dwóch budynków połączonych ze sobą łącznikiem pod kątem prostym. Budynek wyższy położony jest równolegle do drogi gminnej natomiast niższy, przewidziany do remontu, jest usytuowany prostopadle do drogi. Przewidziany do remontu obiekt jest parterowy, niepodpiwniczony z dwoma rodzajami dachu:

  a) dach płaski nad zapleczem kuchenno sanitarnym od strony drogi,

  b) dach dwuspadowy - w części wyższej na dźwigarach drewnianych pokrytych eternitem.

Od strony zachodniej budynek posiada dobudowane wysunięte wejście, przekryte dachem płaskim jednospadowym pokrytym blachą. Ściany konstrukcyjne grub. 40 cm oraz działowe gr. 24 i 12 cm murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej.

Przybudówka przylegająca od północnego zachodu będąca łącznikiem z drugim budynkiem jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym z dachem płaskim o konstrukcji żelbetowej pokrytym papą asfaltową.

ZAKRES PRAC OBEJMUJE

1. Branża budowlana

  a) Przewiduje się wymianę dachu wraz z podwyższeniem ścian po obwodzie budynku.

  b) Adaptację ścian wewnętrznych i wydzielenie sanitariatów.

  c) Wykonanie nowych posadzek i sufitów podwieszonych.

  d) Wymianę całej stolarki wewnętrznej i zewnętrznej.

  e) Prace remontowe obejmują termomodernizację całego obiektu.

  f) Zamurowanie drzwi do zaplecza kuchennego od strony drogi gminnej i wykonanie nowego wejścia od strony parkingu. Po wykonanych pracach budowlanych przewiduje się wykonanie dekoracji dużej sali a także elewacji wejściowej budynku poprzez wymalowanie artystyczne detali regionalnych i zamontowanie drewnopodobnych elementów belkowania sufitu i ścian. Całość otrzyma jednolity regionalny charakter.

2. Branża sanitarna

  a) w budynku zaprojektowana jest instalacja wody pitnej i ciepłej wody użytkowej z rur PP BOR szeregu PN 10 do wody zimnej i PN 16 do wody ciepłej . Budynek zaopatrywany będzie w wodę pitną z sieci wodociągowej przez istniejące przyłącze - włączenie do istniejącej instalacji. Na rurociągu zimnej wody zainstalowany będzie zestaw wodomierzowy. Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w pojemnościowych zasobnikach wody (2szt.). Dobrano pojemnościowy zasobnik pojemnościowy o pojemności 120l - 1 szt.

  b) Instalacja kanalizacji sanitarnej - Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie ścieków sanitarnych z przyborów sanitarnych do zbiornika szczelnego (istn. ) przez istniejące przyłącze kanalizacyjne. Instalację wykonać z rur PCV łączonych na uszczelki gumowe.

3. Branża elektryczna

  a) instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,

  b) instalacji gniazd wtyczkowych,

  c) instalacji zasilania wentylacji mechanicznej,

  d) dodatkową ochronę przeciwporażeniową,

  e) instalacji ochrony przeciwprzepięciową.

2. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe mają być konsultowane z wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

3. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

5. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2014-06-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie robót ogólnobudowlanych, z których każda obejmowała branżę: budowlaną, sanitarną i elektryczną o wartości jednostkowej każdej roboty równej lub większej niż 500.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:

a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych,

c) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 500.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 500.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000.00 zł (słownie:  szesnaście tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2014-01-03 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2013-12-12