OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 18.10.2013r., nr ogłoszenia: 425754 - 2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

·       w zakresie merytorycznym:   Agnieszka Olejnik - Broker tel. ( 56) 669 05 44

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe, 66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, 66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

d) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

e) ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

f) bezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

Część II Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

a) ubezpieczeń komunikacyjnych,

w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Urząd Gminy, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

2. Zespół Szkół, Baruchowo 19, 87-821 Baruchowo

3. Środowiskowy Dom Samopomocy, Czarne, 87-821 Baruchowo

4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa, 87-821 Baruchowo

5. Gminna Biblioteka Publiczna, 87-821 Baruchowo

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 87-821 Baruchowo

7. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 87-821 Baruchowo

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia bądź też na I i na II część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950).

3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia oraz dołączyć OWU do oferty złożonej Zamawiającemu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty udzielenia zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena łączna ubezpieczenia

80%

2

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

20%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 do dnia 2013-10-29 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2013-10-18