Zarządzenie Nr 45.2013

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Baruchowo

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 4 i art. 11 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) w związku z art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.  poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1. Wprowadza się „Instrukcję w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Baruchowo”- zwaną dalej „Instrukcją”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

 

§2. Kierowników referatów Urzędu Gminy i Sekretarza Gminy nadzorującego samodzielne stanowiska pracy zobowiązuje się do:

1) zapewnienia prawidłowej organizacji udostępniania informacji publicznej oraz terminowości załatwiania wniosków o udostępnianie informacji publicznej - w ramach właściwości rzeczowej referatu lub samodzielnego stanowiska pracy,

2) przedkładania na wniosek Wójta Gminy lub Zastępcy Wójta sprawozdań i informacji na temat realizacji prawa dostępu do informacji publicznej.

 

§3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów i pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska pracy.

2. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§4. Traci moc Zarządzenie Nr 21/05 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzoru druku – „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14   października 2013 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski