OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 14.03.2013r., nr ogłoszenia: 38861 - 2013 )

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo

1. Zakres zadania obejmuje:

1) wykonanie rekultywacji technicznej poprzez:

 - ukształtowanie powierzchni korony,

 - rozebranie istniejących boksów,

 - rozebranie istniejącego budynku socjalnego i dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

 - rozebranie istniejącego brodzika dezynfekcyjnego

 - zdemontowanie istniejących urządzeń pompowych w przepompowni przy stawie stabilizacyjnym z przewodami technologicznymi

 - wykonanie niwelacji terenu (wewnętrzna droga dojazdowa do zbiornika retencyjnego)

 - rozebranie placu manewrowego z płyt drogowych.

 - budowa studni odgazującej złoże zdeponowanych odpadów,

 - całkowite zlikwidowanie istniejącego zbiornika odcieków,

 - odprowadzenie wód opadowych do ziemi za pomocą studni chłonnych,

 - likwidacja  istniejącego ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych,

 - utworzenie okrywy rekultywacyjnej (warstwy glebotwórczej, humusowej) umożliwiającej powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej,

2) wykonanie rekultywacji biologicznej.

3) przekazanie Zamawiającemu odzyskanych podczas rekultywacji materiałów, tj.: stal zbrojenna, płyty ogrodzeniowe i słupki ogrodzeniowe o dobrym stanie technicznym. Nadto budynek typu kontener należy przetransportować na miejsce wskazane przez Inwestora. Szczegółowe określenie materiału do odzysku nastąpi w momencie przekazania placu budowy.

2. W ramach budowy punktów do selektywnej zbiórki odpadów przewidziano wykonanie następujących prac:

a) Nawierzchnię każdego z punktów zaprojektowano z betonowej kostki brukowej szarej, o wym. 20x10x6 cm (cegiełka) na podbudowie z mieszanki cementowo - piaskowej. Od strony frontowej (od strony ciągu komunikacyjnego) nawierzchnię ogranicza krawężnik drogowy o przekroju 30 x 15 cm, ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm (po zagęszczeniu). Pozostałe krawędzie nawierzchni należy zabezpieczyć obrzeżami betonowymi o przekroju 30 x 8 cm. Ze względu na mały zakres robót oraz różną lokalizację poszczególnych punktów do selektywnej zbiórki odpadów, wykonanie koryt, podsypek oraz pozostałych robót należy wykonać ręcznie. Powierzchnia zabudowy 1 stanowiska: 2,23 m x 5,16 m = 11,51 m2

b) W ramach projektu planuje się wykonać następujące prace:

 - utwardzenie terenu pod pojemniki do segregacji z kostki brukowej wraz z wykonaniem podsypki żwirowo-cementowej;

 - zakup 6 kompletów pojemników do segregacji odpadów typu dzwon (w skład kompletu wchodzą pojemnik o poj. 1,5 m3 każdy z przeznaczeniem na papier, plastik i szkło w kolorystyce zgodnej z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo);

 - ustawienie pojemników na utwardzonych placach we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.

3. Wartość robót wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi 335 000,00 zł brutto. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

4. Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji:

  1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  2) systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,

  3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

  4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych,

  5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

  6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

  7) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

  8) udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,

  9) udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami,

  10) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a także przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP,

  11) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami BHP,

  12) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę,

  13) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

  14) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji inwestora w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,

  15) poświadczenie terminu zakończenia robót,

  16) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń wykonawcy i przedstawienia inwestorowi do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy),

  17) bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji,

  18) inne zadania wynikające z przepisów prawa.

5. Okres realizacji robót budowlanych: od marzec 2013r. do 31.07.2013r.

6. Ilość etapów rozliczenia: jeden etap rozliczenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-07-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Przez spełnienie warunku, rozumie się dysponowanie osobami, lub osoby posiadające pełne uprawnia w branży sanitarnej wraz z aktualnymi wpisami do właściwej izby inżynierów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku rozumie się pełnienie nadzoru inwestorskiego dla minimum 1 zakończonej inwestycji polegającej na robotach budowlanych w zakresie: rekultywacji składowiska lub robót ziemnych o wartości nadzorowanych prac na poziomie minimum 500.000,00zł brutto dla całego zadania inwestycyjnego, potwierdzonego wykazem wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2013-03-22 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2013-03-14