OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap II

(zamieszczone w BZP w dniu 12.02.2013r., nr ogłoszenia: 22687-2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap II

Wspólny Słownik Zamówień: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków, 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Baruchowo", polegająca na budowie sekwencyjnej oczyszczalni ścieków typu SBR o średniej przepustowości 200 m3/d. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ma za zadanie zwiększyć jej przepustowość ze 100 m3/d do 200 m3/d. Przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca winien przyjąć następujące założenia:

1. W trakcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni jej praca nie powinna być przerwana.

2. Zgodnie z projektem budowlanym zaprojektowano dwa ciągi technologiczne w postaci sekwencyjnego biologicznego reaktora, pracującego cyklicznie i przystosowanego do zmiennych obciążeń i ładunków.

3. Zgodnie z projektem budowlanym zaprojektowane dwie komory reakcji zapewnią pracę oczyszczalni przy obciążeniu 20% projektowanego przepływu, a także przy obciążeniu do 120 % bez szkody dla osiąganych wyników i do 150 % przeciążenia.       

4. Zakres prac przy realizacji przedmiotu zamówienia polega w głównej mierze na:

  1) ROBOTY BUDOWLANE: ZIEMNE, ŻELBETOWE, ROZBIÓRKOWE

  2) ROBOTY: TECHNOLOGICZNE, SIECI ZEWNĘTRZNE I INSTALACJE

     a) Technologia

     b) Sieci zewnętrzne

  3) INSTALACJE SANITRANE

  4) ROBOTY: DROGOWE

  5) ROBOTY: SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

  6) ROBOTY: SIECI I INSTALACJE AKPiA

  7) ROBOTY: INSTALACJE PRZECIWWŁAMANIOWE

5. Automatyka dotyczy dostaw i robót związanych z urządzeniami technologicznych znajdujących się w poszczególnych obiektach.

  a) Automatyczna Stacja Zlewna Ścieków Dowożonych,

  b) Przepompownia Ścieków Surowych,

  c) Budynek Techniczny,

  d) Reaktor Sekwencyjny,

  e) Stacja Filtracji,

  f) Stacja Dmuchaw,

  g) Stacja Dozowania PIX-u,

  h) Komora pomiaru Ścieków Oczyszczonych.

6. Instalacja AKPiA oczyszczalni obejmuje układ zasilania i sterowania procesem technologicznym: szafę zasilająco-sterowniczą nadzorującą pracę całego procesu oraz obiektowe szafki zasilania, sterowania i sygnalizacji stanów pracy pomp, mieszadeł i innych urządzeń technologicznych, wraz z liniami kablowymi zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarów technologicznych. Instalacja AKPiA obejmuje również szafkę wyposażoną w panel operatorski dla komunikacji ze sterownikiem PLC.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

8. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym i przedmiarze robót.

9. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2014-11-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnienie warunku polega na wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych z zakresu budowy zbiorczych oczyszczalni ścieków o charakterze i złożoności nie mniejszej niż przedmiot zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę odpowiednim sprzętem, w tym: ciągnikiem kołowym; przyczepą skrzyniową; koparką kołową; koparko-ładowarką kołową przedsiębierną; spycharką gąsiennicową; równiarką; żurawiem samochodowym; co najmniej 2 samochodami samowyładowczymi. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - rozumie się osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownicy robót - posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156 po. 1118) w branżach: budowlano - konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 4.000.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 4.500.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 126 000.00 zł (słownie:  sto dwadzieścia sześć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2013-03-05 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2013-02-12