Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap II

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap II

(zamieszczone w BZP w dniu 12.02.2013r., nr ogłoszenia: 22687-2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap II

Wspólny Słownik Zamówień: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków, 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Baruchowo", polegająca na budowie sekwencyjnej oczyszczalni ścieków typu SBR o średniej przepustowości 200 m3/d. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ma za zadanie zwiększyć jej przepustowość ze 100 m3/d do 200 m3/d. Przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca winien przyjąć następujące założenia:

1. W trakcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni jej praca nie powinna być przerwana.

2. Zgodnie z projektem budowlanym zaprojektowano dwa ciągi technologiczne w postaci sekwencyjnego biologicznego reaktora, pracującego cyklicznie i przystosowanego do zmiennych obciążeń i ładunków.

3. Zgodnie z projektem budowlanym zaprojektowane dwie komory reakcji zapewnią pracę oczyszczalni przy obciążeniu 20% projektowanego przepływu, a także przy obciążeniu do 120 % bez szkody dla osiąganych wyników i do 150 % przeciążenia.       

4. Zakres prac przy realizacji przedmiotu zamówienia polega w głównej mierze na:

  1) ROBOTY BUDOWLANE: ZIEMNE, ŻELBETOWE, ROZBIÓRKOWE

  2) ROBOTY: TECHNOLOGICZNE, SIECI ZEWNĘTRZNE I INSTALACJE

     a) Technologia

     b) Sieci zewnętrzne

  3) INSTALACJE SANITRANE

  4) ROBOTY: DROGOWE

  5) ROBOTY: SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

  6) ROBOTY: SIECI I INSTALACJE AKPiA

  7) ROBOTY: INSTALACJE PRZECIWWŁAMANIOWE

5. Automatyka dotyczy dostaw i robót związanych z urządzeniami technologicznych znajdujących się w poszczególnych obiektach.

  a) Automatyczna Stacja Zlewna Ścieków Dowożonych,

  b) Przepompownia Ścieków Surowych,

  c) Budynek Techniczny,

  d) Reaktor Sekwencyjny,

  e) Stacja Filtracji,

  f) Stacja Dmuchaw,

  g) Stacja Dozowania PIX-u,

  h) Komora pomiaru Ścieków Oczyszczonych.

6. Instalacja AKPiA oczyszczalni obejmuje układ zasilania i sterowania procesem technologicznym: szafę zasilająco-sterowniczą nadzorującą pracę całego procesu oraz obiektowe szafki zasilania, sterowania i sygnalizacji stanów pracy pomp, mieszadeł i innych urządzeń technologicznych, wraz z liniami kablowymi zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarów technologicznych. Instalacja AKPiA obejmuje również szafkę wyposażoną w panel operatorski dla komunikacji ze sterownikiem PLC.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

8. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym i przedmiarze robót.

9. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2014-11-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnienie warunku polega na wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych z zakresu budowy zbiorczych oczyszczalni ścieków o charakterze i złożoności nie mniejszej niż przedmiot zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę odpowiednim sprzętem, w tym: ciągnikiem kołowym; przyczepą skrzyniową; koparką kołową; koparko-ładowarką kołową przedsiębierną; spycharką gąsiennicową; równiarką; żurawiem samochodowym; co najmniej 2 samochodami samowyładowczymi. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - rozumie się osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownicy robót - posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156 po. 1118) w branżach: budowlano - konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 4.000.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 4.500.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 126 000.00 zł (słownie:  sto dwadzieścia sześć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2013-03-05 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2013-02-12

 

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane (573.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór formularza oferty na roboty budowlane (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór formularza oferty na roboty budowlane (297.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (243kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (243.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (207.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wykaz osób (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wykaz osób (244.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (259.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (244.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (288.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (221.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 9 - Zobowiazanie, że wykonawca bedzie odnawiać ubezpieczenie (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 9 - Zobowiazanie, że wykonawca bedzie odnawiać ubezpieczenie (245.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 10 - Umowa na roboty budowlane (337.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót - Oczyszczalnia ścieków (820.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis parametrów dla określenia urządzenia równoważnego (317.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Nakładczy - Oczyszczalnia ścieków (808.4kB) Zapisz dokument  
Kosztorys Nakładczy - Oczyszczalnia ścieków (6.4MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlano wykonawczy - architektura (18.3MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlano wykonawczy - branża drogowa (5.5MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlano wykonawczy - konstrukcja (15.7MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlano wykonawczy - zagospodarowanie terenu (7.9MB) Zapisz dokument  
Wytyczne do planu BIOZ (9.6MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlano wykonawczy - dokumentacja formalno_prawna_cz_1 (21.1MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlano wykonawczy - dokumentacja formalno_prawna_cz_2 (6.8MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlano wykonawczy - Branża elektryczna (9MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlano wykonawczy - Instalacja przeciwwłamaniowa (2.3MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlano wykonawczy - Instalcaje C.O i Wentylacji (5.2MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlano wykonawczy - Technologia_cz_1 (18MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlano wykonawczy - Technologia_cz_2 (18.2MB) Zapisz dokument  
Konstrukcja - rysunki_cz_1 (12.7MB) Zapisz dokument  
Konstrukcja - rysunki_cz_2 (10.8MB) Zapisz dokument  
Specyfikacje techniczne - cz_1 (13.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacje techniczne - cz_2 (12.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacje techniczne - cz_3 (19.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacje techniczne - cz_4 (19.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2013-02-12 10:13:09
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2013-02-12 10:13:26
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2013-02-12 15:58:13
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:12:54
Ilość wyświetleń:2155
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij