Baruchowo, dnia 11.04.2011r.

                                                                                 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARUCHOWO

o przedłużeniu  terminu składania wniosków

do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo

 

Na podst. art. 11 pkt 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baruchowo uchwały Nr XXXVI/227/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium.  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo: Baruchowo 54, 87 - 821 Baruchowo, w terminie do dnia 15 kwietnia 2011r. do godz. 15.15.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt

Stanisław Sadowski