O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Baruchowo

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baruchowo uchwały Nr XXXVI/227/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo, uchwalonego uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 listopada 2000r.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Baruchowo w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię. nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Baruchowo, 21.05.2010r.

 

Wójt

Stanisław Sadowski