OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Adaptacja poddasza budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

(zamieszczone w BZP w dniu 23/01/2012, nr ogłoszenia: 20033 - 2012)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Adaptacja poddasza budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

Wspólny Słownik Zamówień:

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych,

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Przedmiotem postępowania jest adaptacja poddasza dla celów noclegowych dla grupy młodzieży. Na poddaszu wydzielono 8 pokoi sypialnych, dwa zespoły sanitariatów i pomieszczenia gospodarcze.

W zakres prac wchodzi:

- wygrodzenie i ocieplenie z przestrzeni poddasza pokoi, łazienek - zgodnie z projektem budowlanym,

- wykonanie instalacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji oświetlenia,

- wykonanie instalacji przeciwpożarowej.

Z uwagi na prowadzone na obiekcie prace budowlane związane z przebudową części parterowej budynku, cześć zakresu robót wymieniona w załączonym projekcie budowlanym (klatka schodowa i drzwi przeciwpożarowe) została już wykonana. Wobec powyższego, zakres robót niniejszego postępowania wiążący wykonawcę szczegółowo określa przedmiar robót i kosztorys nakładczy.

Opis wykonania robót:

Ściany zewnętrzne (obwodowe) części noclegowej wraz z zespołem sanitariatów wykonać na niezależnej konstrukcji z profili zimnogietych, ocynkowanych 100 mm w rozstawie co 60 cm. W przestrzeń profili wstawić wełnę mineralną półtwardą gr. 100 mm i gęstości od 80 kg/m3 do 120 kg/m3. Do profili pionowych mocować profil poziomy 50 mm w rozstawie co 60 cm w który należy wstawić wełnę mineralną półtwardą grub. 50 mm i gęstości od 80 kg/rn3 do 120 kg/m3. Całość obudować (od wewnątrz) płytą gipsowo kartonową ognioodporną Norgips 1 x GKF 12,5 mm lub podobną odpowiadającej klasie odporności ogniowej El 30 po uprzednim wykonaniu paroizolacji z folii PE grub. 0,25 mm. Dodatkowo należy wzmocnić ścianę działową miedzy zespołem sanitariatów przez zagęszczenie profili zimnogietych z uwagi na umywalki z półpostumentami. Ścianki działowe wykonane zostaną jako lekkie systemowe - z płyt GKF gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym 100 mm wypełnione wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3.

Posadzka - w obszarze adaptacji należy podłogę wykonać z płyt OSB gr 22 mm łączonych na wpust i wypust. W pomieszczeniach sanitarnych na płycie OSB zaprojektowano wykładzinę tarkett wywiniętą na ściany na wysokość 12 cm.

Sanitariaty - w części sanitarno gospodarczej zaprojektowano dwa zespoły sanitariatów z umywalniami zborowymi. Każdy sanitariat ma wydzielony zespół toalet ze ścianami do pełnej wysokości pomieszczenia. Ścianki podziału wewnętrznego toalet wykonać do wys. 200 cm. W zespole toalet zamontować wentylatorki naścienne lub sufitowe załączane czujką ruchu z oświetlenia i wyłączane z opóźnieniem czasowym. W umywalniach zamontować umywalki naścienne. Dodatkowo należy wzmocnić ścianę działową miedzy zespołem sanitariatów przez zagęszczenie profili zimnogietych z uwagi na umywalki z półpostumentami.

Ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi do górnej krawędzi opaski futryny drzwiowej.

Nad umywalkami wkleić lustra 100 x 120 cm. Przy umywalkach zamontować pojemniki na mydło w płynie.

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne z pomieszczeń na korytarz płycinowe drewniane o kącie otwarcia 180°. Drzwi wewnętrzne do WC i do pom. gospodarczych płycinowe drewniane (w łazienkach wyposażone w otwory nawiewne i blokady od strony wewnętrznej).

UWAGA: Przedmiar robót i kosztorys nakładczy zawierają pozycje w których materiał dostarcza Zamawiający.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia min - 48 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-03-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - rozumie się wykonanie co najmniej 2 robót o podobnym charakterze i złożoności, tj. związanego z budową lub przebudową budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (brutto) każda z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru itp.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - rozumie się osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownicy robót (po jednej osobie) - posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156 po. 1118) w branżach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacji sanitarnych,

- instalacji elektrycznych,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 zł (słownie:  pięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2012-02-07 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2012-01-23