Zarządzenie nr 54.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 28 grudnia 2011r.

 w sprawie ustalenia stawek opłat za dzierżawy lokali i pomieszczeń użytkowych obowiązujących na terenie Gminy Baruchowo.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 i art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 załącznika do uchwały nr XXXIV/208/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Baruchowo zarządza się, co następuje:

 

§1.1 Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe:

- pomieszczenia związane ze służbą zdrowia według stawek określonych w indywidualnych umowach przy czym minimalna stawka czynszu za 1/m2 wynosi 15 zł.

 

§ 2. Na dzierżawcy ciąży opłata podatku od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1. pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) podatnikami podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem albo jest bez tytułu prawnego.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski