Zarządzenie Nr 53.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 23 grudnia 2011 r.

 

w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Baruchowo oraz określenia jego zakresu działania.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 36 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się Pana Bartłomieja Giergielewicza i informatyka na Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Baruchowo.

§ 2. Ustala się zakres działania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Baruchowo, określony w załączniku do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

Inż. Stanisław Sadowski