Zarządzenie  Nr 51A.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 grudnia 2011r.

 

w sprawie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne .

 

Działając na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 178 poz. 1062), zarządza się, co następuje:

 

§1. Zarządzam wypłatę jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne dla dziecka realizującego w roku szkolnym 2011/2012 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do szkół wszystkich typów z wyłączeniem szkół dla dorosłych, których rodziny zostały zakwalifikowane do otrzymania zasiłku celowego w związku ze stratami poniesionymi w 2011r. w wyniku nawałnic, zgodnie z listą  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski