Zarządzenie Nr 49.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 28 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2011 roku.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy 2 dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z 2009 roku Dz. U. Nr 157, p0z. 1240) 0raz § 12 Uchwa1y Nr1V/14/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2010 r01<u w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011r. Wójt Gminy zarządza, co następuje;

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr IV/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr VI.25.2011 z dnia 24 lutego 2011

- Zarządzeniem Nr 8.2011 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2011

- Uchwałą Nr VII.33.2011 z dnia 08 kwietnia 2011

- Uchwałą nr VIII.35.2011 z dnia 29 kwietnia 2011

- Zarządzeniem Nr 14.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 11 maja 2011

- Uchwałą Nr IX.40.2011 z dnia 30 maja 2011

- Zarządzeniem Nr 21.2011 Wójta Gminy Baruchowo z 20 czerwca 2011

- Zarządzeniem Nr 23.2011 Wójta Gminy Baruchowo z 30 czerwca 2011

- Uchwałą Rady Gminy Baruchowo Nr X.47.2011 z dnia 15 lipca 2011

- Zarządzeniem Nr 28.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2011

- Uchwałą Rady Gminy Baruchowo Nr XI.50.2011 z dnia 19 sierpnia 2011

- Uchwałą Rady Gminy Baruchowo Nr XII.57.2011 z dnia 31 sierpnia2011

- Zarządzeniem 35.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 08 września 2011

- Zarządzeniem 38.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 27 września 2011

- Zarządzeniem 39.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 03 października 2011

- Uchwałą Rady Gminy Baruchowo Nr XIII.62.2011 z dnia 12 października 2011

- Zarządzeniem 43.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 04 listopada 2011

- Uchwałą Rady Gminy Baruchowo Nr XIV.71.2011 z dnia 14 listopada 2011

wprowadza się następujące zmiany;

1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty                                                 10.550.779

    na kwotę                                                                                                    10.582.814

wg załącznik nr 1

2). Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty                                                 12.567.409

na kwotę                                                                                                        12.599.444

wg załącznika nr 2

 

2.Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a,4 do uchwały, o której mowa w ust 1. W ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2011 i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski