Zarządzenie Nr 46.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223. poz. 1458). zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka. w składzie:

- Krzysztof Grudziński — przewodniczący

- Teresa Pawlak - członek

- Aneta Paczyńska - członek

- Zofia Stasiak — członek

§ 2. Komisja wykona prace zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/09 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędniczę w Urzędzie Gminy Baruchowo.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2011 r.

 

Wójt

Inż. Stanisław Sadowski