Zarządzenie Nr 41.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 02 listopada 2011 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

 

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z póź. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala projekt budżetu gminy na rok 2012 w wysokości:

Dochody budżetowe                              -  11.147.294

Wydatki budżetowe                               -  12.162.607

Deficyf budżetowy                                 -  1.015.313

w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujących zarządzenie Wójta Gminy na rok 2012 rok z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Projektowany budżet na 2012 rok przedłożyć;

- Przewodniczącemu Rady Gminy Baruchowo celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem.

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski