Zarządzenie Nr 36.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 13 września 2011 roku

w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Baruchowo na 2012 rok, przyjęcia metod kalkulacji.

 

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, póz.1591 z 2001 roku z póz. zm.) Uchwały Nr XXXIX/244/10 Rady Gminy z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się, co następuje:

 

§1. Przystępując do prac nad projektem budżetu Gminy Baruchowo na 2012 rok przyjmuje się następujące metody kalkulacji:

1. Zatrudnienie nauczycieli w Zespole Szkół w Baruchowie na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012 natomiast zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w tych jednostkach na poziomie 2011 roku.

2.Zatrudnienie w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych na poziomie roku 2011

3.Wynagrodzenia skalkulowane na podstawie ustalonych etatów na 2011rok i wynagrodzeń wynikających  z umów o pracę z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu  w wysokości 5%. Przy kalkulacji wynagrodzeń dla nauczycieli należy uwzględnić zmiany wynikające z Karty Nauczyciela.

4.Wy datki rzeczowe na poziomie uchwały budżetowej na 2011 rok.

5.Odpis na zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych  w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia  w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego. Odpis tworzy się w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

6.Odpis na ZFŚS dla nauczycieli   w wysokości  ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej liczby nauczycieli  zatrudnionych w  pełnym  i niepełnym wymiarze zajęć ( po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć ) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

7. Minimalne wynagrodzenie 1 .500,00 zł

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 września 2011r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt

inż. . Stanisław Sadowski