Zarządzenie Nr 39.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 03 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2011 roku.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z 2009 roku Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 Uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011r.

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr IV/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zmienionej;

-    Uchwalą Rady Gminy Nr VI.25.2011 z dnia 24 lutego 2011

-    Zarządzeniem Nr 8.2011 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2011

-    Uchwala Nr VII.33.2011 z dnia 08 kwietnia 2011

-    Uchwałą nr VIII.35.2011 z dnia 29 kwietnia 2011

-Zarządzeniem Nr 14.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 11 maja 2011

-    Uchwałą Nr IX.40.2011 z dnia 30 maja 2011

-    Zarządzenie Nr 21.2011 Wójta Gminy Baruchowo z 20 czerwca 2011

-    Zarządzeniem Nr 23.2011 Wójta Gminy Baruchowo z 30 czerwca 2011

-    -Uchwałą Rady Gminy Baruchowo Nr X.47.2011 z dnia 15 lipca 2011

-    -Zarządzeniem Nr 28.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2011

-    -Uchwałą Rady Gminy Baruchowo Nr XI.50.2011 z dnia 19 sierpnia 2011

-    -Uchwałą Rady Gminy Baruchowo Nr XII.57.2011 z dnia 31 sierpnia2011

-    Zarządzeniem 35.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 08 września 2011

-    -Zarządzeniem 38.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 27 września 2011

-    -wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty

10.466.449

na kwotę

10.472.129 wg załącznik nr 1

2). Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty

na kwotę

12.959.041

12.964.721 wg załącznika nr2

 

2.Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a do uchwały, o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2,3, 3a do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 października 2011 i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski