Zarządzenie Nr 40.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 6 października 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art.182 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U  Nr 21.poz. 112 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011  r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP  Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 37.2011 Wójta Gminy Baruchowo w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych wprowadza się następujące zmiany:

- w punkcie l Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Baruchowie wykreśla się punkt ..5. Roman

Biliński".

§ 2. Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 października 2011 roku.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski