Uchwała Nr XXIV/153/05

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 8 lutego 2005 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w sołectwach Goreń Duży -Skrzynki gmina Baruchowo powiat włocławski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy uchwala się co następuje:

 

§1. 1.Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w sołectwach Goreń Duży - Skrzynki gmina Baruchowo, zwanego dalej „ miejscowym planem".

2.Granice terenu objętego miejscowym planem określa rysunek będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§2 W miejscowym planie określi się:

1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7)granice  i sposoby zagospodarowania terenów  lub  obiektów podlegających ochronie; ustalonych na podstawie odrębnych  przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)   szczegółowe  zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10)    zasady  modernizacji, rozbudowy i budowy systemów  komunikacji i infrastruktury technicznej;

11)sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

12)stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy;

13) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

§3. Traci moc Uchwała Nr 111/22/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo.

 

§4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

 

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Komorek