Zarządzenie nr 26.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 25 lipca 2011 roku

w sprawie powołania Zastępcy Wójta

 

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 7 późn. zm.) w związku z art. 4 ust. l   pkl 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, po?. 1458 z późn.zm.) orazart.68 i art. 68 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21. póz. 94 7 późn. zm.).

§ 1. Ustala się, że w Gminie Baruchowo będzie 1 Zastępca Wójta.

§ 2. Powołuje się Pana Krzysztofa Grudzińskiego na stanowisko Zastępcy Wójta z dniem 1 sierpnia 2011 roku.

§ 3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas kadencji Wójta Stanisława Sadowskiego

§ 4. Warunki pracy oraz szczegółowy zakres obowiązków Zastępcy Wójta określony zostanie odrębnie.

§ 5. Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem zastępcy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski