Zarządzenie Nr 30.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z póz n. zm.), art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z póżn. zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) i art. 3' ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94 z późn. zm.)

 

§ 1. Upoważniam Panią Teresę Pawlak, Sekretarza Gminy do:

1)      wydawania  w  imieniu  Wójta  decyzji,  postanowień i  zaświadczeń  w  sprawach,  do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z późn. zm.);

2)      wydawania  w  imieniu  Wójta  decyzji,   postanowień  i zaświadczeń  w  sprawach,  do  których  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.);

3)      wydawania  w  imieniu  Wójta  decyzji,   postanowień  i  zaświadczeń   w  sprawach,  do  których  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.);

4)      wydawania  w  imieniu  Wójta  decyzji,   postanowień i  zaświadczeń  w  sprawach,  do  których   mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, póz. 1682 z późn. zm.);

5)      wykonywania  w  imieniu  pracodawcy  czynności w  sprawach z zakresu  prawa  pracy wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, póz. 1458);

6)      wydawania  w  imieniu  Wójta  decyzji, postanowień  i  zaświadczeń w sprawach, do  których  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.- Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm);

7)      wydawania  w  imieniu  Wójta  decyzji,   postanowień  i  zaświadczeń  w  sprawach,  do  których   mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, póz. 993);

8)      wydawania  w  imieniu  Wójta  decyzji,   postanowień   i  zaświadczeń  w  sprawach,  do  których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm);

9)      wydawania w imieniu Wójta decyzji, zezwoleń i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy  ustawy z  dnia  26 października 1982  r.- o wychowaniu  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, póz. 473 z póżn. zm);

10)   Wykonywania   podczas   nieobecności  w   pracy Zastępcy  Wójta zadań określonych  w  Zarządzeniu nr 29.2011r.

11)   Wykonywania  podczas  nieobecności  w pracy  Skarbnika  Gminy  zadań  określonych  w Zarządzeniu nr 31.2011r. Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2011r.

§ 2. Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji Sekretarza Gminy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 12/09 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2009r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

 

                                                                                   Wójt

                                                                       inż. Stanisław Sadowski