Zarządzenie Nr 31.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 25 lipca 2011 roku

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) i art. 268a ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. -- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) i art. 20 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, póz. 1954 z późn. zm.)

§ 1. Upoważniam Panią Mariolę Kurdubską, Skarbnika Gminy do:

1)     wystawiania i podpisywania w imieniu Wójta tytułów wykonawczych na podstawie ustawy z dnia  17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, póz. 1954 z późn. zm. );

2)    załatwiania w imieniu Wójta indywidualnych spraw administracyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.);

§ 2. Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji Skarbnika Gminy.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 13/09 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2009 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l sierpnia 2011 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski