Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Adaptacja remizy OSP w Grodnie i OSP w Kurowie - Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Adaptacja remizy OSP w Grodnie i OSP w Kurowie - Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej

(zamieszczone w BZP w dniu 07.09.2011r., nr ogłoszenia: 238817-2011)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Adaptacja remizy OSP w Grodnie i OSP w Kurowie - Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej

Wspólny Słownik Zamówień:

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych,

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Przedmiotem zamówienia jest  adaptacja remizy OSP w Grodnie i OSP w Kurowie na potrzeby świetlicy wiejskiej, gm. Baruchowo pow. Włocławski woj. Kujawsko-pomorskie.

Zakres rzeczowy zadania zawiera:

a) wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych,

b) wykonanie prac elektrycznych,

c) prace wodno - kanalizacyjne,

d) wykonanie prac zewnętrznych,

e) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

Okres gwarancji min. 48 miesięcy.

Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym i przedmiarach robót.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-09-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - rozumie się wykonanie co najmniej 2 roboty o podobnym charakterze i złożoności, tj. związanego z budową lub przebudową budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (brutto) z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru itp.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - rozumie się osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownicy robót (po jednej osobie) - posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156 po. 1118) w branżach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacji sanitarnych,

- instalacji elektrycznych,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym w kwocie 400.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000.00 zł (słownie:  szesnaście tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2011-09-30 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2011-09-07

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (353.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (120.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (136.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (123.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór formularza oferty na roboty budowlane (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane (222.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowy opis Wyposażenia Świetlica Grodno (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowy opis Wyposażenia Świetlica Kurowo (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót - Świetlica Grodno (79.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót - Świetlica Kurowo Kolonia (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt architektoniczno-budowlany-świetlica wiejska w Grodnie (15.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nakłady robót - Świetlica Kurowo Kolonia (59kB) Zapisz dokument  
Brakujące rysunki instalacji elektrycznej (971.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nakłady robót - Grodno (61.3kB) Zapisz dokument  
Zgłoszenie remontu budynku remizy OSP w Kurowie Kolonia (530.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2011-09-05 14:04:51
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2011-09-05 14:05:08
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2011-09-07 11:00:51
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:14:03
Ilość wyświetleń:1283

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij