Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki

(zamieszczone w BZP w dniu 19.08.2011r. nr ogłoszenia: 222835-2011)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54,  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (054) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki

Wspólny Słownik Zamówień:

45.20.00.00-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 

Przedmiotem postępowania jest:

1. wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w miejscowości Skrzynki, gmina  Baruchowo, powiat  włocławski, województwo kujawsko - pomorskie, poprzez:

 a) wykonanie otworu wiertniczego nr 4 metodą obrotową o średnicy 400 mm. Zabudowa rury eksploatacyjnej PVC KV o średnicy 300/330 mm do głębokości 110 m p.p.t. Wykonanie otworu bezfiltrowego o średnicy 280 mm do głębokości 160 m p.p.t.,

b) wykonanie obudowy studni z kręgów żelbetowych średnicy 2000mm z pełnym wyposażeniem głowica, drabina , komin wentylacyjny oraz uformowanie nasypu części nadziemnej,

c) wykonanie części technologicznej studni w następującym zakresie:

   - montaż pompy głębinowej,

   - montaż kolumny tłocznej,

   - wodomierza oraz zaworu zwrotnego,

   - montaż węzła wodociągowego zakończonego hydrantem nadziemnym,

   - montaż instalacji napowietrzające - odpowietrzającej.

2. wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w miejscowości Kłótno, gm. Baruchowo, pow. Włocławski woj. Kujawsko-pomorskie, poprzez:

 a) wykonanie otworu wiertniczego nr 14 metodą obrotową o średnicy 400 mm. Zabudowa rury eksploatacyjnej PVC KV o średnicy 300/330 mm do głębokości 120 m p.p.t. Wykonanie otworu bezfiltrowego o średnicy 280 mm do głębokości 180 m p.p.t.

 b) wykonanie obudowy studni z kręgów żelbetowych średnicy 2000mm z pełnym wyposażeniem głowica, drabina , komin wentylacyjny oraz uformowanie nasypu części nadziemnej

 c) wykonanie części technologicznej studni w następującym zakresie:

   - montaż pompy głębinowej

   - montaż kolumny tłocznej

   - wodomierza oraz zaworu zwrotnego.

   - montaż węzła wodociągowego zakończonego hydrantem nadziemnym.

3. wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w m. KŁÓTNO na terenie ujęcia wody, poprzez wykonanie

 a) rurociągów technologicznych:

   - przewód wodociągowy z PCV doprowadzający wodę do zbiornika retencyjnego o średnicy 160 mm L = 22m,

   - przewód wodociągowy doprowadzający wodę ze zbiornika retencyjnego do zestawu hydroforowego PCV o średnicy 225 mm oraz przewód spustowy wody ze zbiornika do studni syfonowej o długości 30 m,

   - przewód spustowy od studni syfonowej do kanału wód popłucznych śr 200 mm i długości 10 m.

   - uzbrojenie w/w przewodów w pełne węzły zasuw odcinających średnicy 100 mm - szt 1, średnicy 150mm - szt 5, średnicy 200mm - szt 1.

   - wykonanie w postaci walca stojącego, zamkniętego od dołu dennicą płaską a od góry zadaszeniem z wywietrznikiem oraz włazem stalowym zbiornika na wodę pitną.

 b) Zbiornik składa się z segmentów zwiniętych blach, połączonych ze sobą pierścieniami które spełniają rolę usztywnień. Całość spawana z zewnątrz, izolacja termiczna zabezpieczona powłoką z blachy aluminiowej.  Zbiornik posadowiony na fundamencie żelbetowym. Pojemność zbiornika retencyjnego 150m3.

 c) Zestaw hydroforowy

 d) Standardowy zestaw wyposażony w równoległe połączone pompy wirowe w ilości 4 szt. do utrzymania stałego ciśnienia wody w sieci wodociągowej w zakresie od 5 - 6 atm. przy max wydajności 70 m3/godz.

4. Zakres zamówienia obejmuje również:

 a) nadzór geologiczny;

 b) wykonanie dokumentacji powykonawczej hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia;

 c) wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody zgodnie z obowiązującymi normami,

 d) sporządzenie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków

 e) obsługa geodezyjna i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-06-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien przedłożyć wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zamówienie/a polegające na wykonaniu co najmniej 3-ech studni głębinowych o głębokości odwiertu min. 120 mb każda, z podaniem ich rodzaju, miejsca wykonania, dat wykonania i Zamawiających, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym:

- kierownika robót geologicznych, posiadającego: co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi; kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii XII zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. 2006 r. Nr 124, poz. 865) lub odpowiadające im ważne kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami hydrologicznymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

-osobę nadzorującą roboty elektryczne, posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przez wykonawce środkami finansowymi na rachunku bankowym w kwocie 500.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 26 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia sześć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2011-09-14 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2011-08-19

Załączniki

Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (124kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz osób (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (140.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (125.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (118.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (149.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane (224.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekty prac geologicznych (10.8MB) Zapisz dokument  
Przedmiary (90.9kB) Zapisz dokument  
Projekty budowlane (15.2MB) Zapisz dokument  
Kosztorysy nakładcze w wersji elektronicznej (17.7kB) Zapisz dokument  
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (491.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacje techniczne (476.9kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2011-08-18 14:38:25
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2011-08-18 21:38:33
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2011-08-19 10:38:25
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:14:12
Ilość wyświetleń:1231

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij