OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki

(zamieszczone w BZP w dniu 19.08.2011r. nr ogłoszenia: 222835-2011)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54,  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (054) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki

Wspólny Słownik Zamówień:

45.20.00.00-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 

Przedmiotem postępowania jest:

1. wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w miejscowości Skrzynki, gmina  Baruchowo, powiat  włocławski, województwo kujawsko - pomorskie, poprzez:

 a) wykonanie otworu wiertniczego nr 4 metodą obrotową o średnicy 400 mm. Zabudowa rury eksploatacyjnej PVC KV o średnicy 300/330 mm do głębokości 110 m p.p.t. Wykonanie otworu bezfiltrowego o średnicy 280 mm do głębokości 160 m p.p.t.,

b) wykonanie obudowy studni z kręgów żelbetowych średnicy 2000mm z pełnym wyposażeniem głowica, drabina , komin wentylacyjny oraz uformowanie nasypu części nadziemnej,

c) wykonanie części technologicznej studni w następującym zakresie:

   - montaż pompy głębinowej,

   - montaż kolumny tłocznej,

   - wodomierza oraz zaworu zwrotnego,

   - montaż węzła wodociągowego zakończonego hydrantem nadziemnym,

   - montaż instalacji napowietrzające - odpowietrzającej.

2. wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w miejscowości Kłótno, gm. Baruchowo, pow. Włocławski woj. Kujawsko-pomorskie, poprzez:

 a) wykonanie otworu wiertniczego nr 14 metodą obrotową o średnicy 400 mm. Zabudowa rury eksploatacyjnej PVC KV o średnicy 300/330 mm do głębokości 120 m p.p.t. Wykonanie otworu bezfiltrowego o średnicy 280 mm do głębokości 180 m p.p.t.

 b) wykonanie obudowy studni z kręgów żelbetowych średnicy 2000mm z pełnym wyposażeniem głowica, drabina , komin wentylacyjny oraz uformowanie nasypu części nadziemnej

 c) wykonanie części technologicznej studni w następującym zakresie:

   - montaż pompy głębinowej

   - montaż kolumny tłocznej

   - wodomierza oraz zaworu zwrotnego.

   - montaż węzła wodociągowego zakończonego hydrantem nadziemnym.

3. wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w m. KŁÓTNO na terenie ujęcia wody, poprzez wykonanie

 a) rurociągów technologicznych:

   - przewód wodociągowy z PCV doprowadzający wodę do zbiornika retencyjnego o średnicy 160 mm L = 22m,

   - przewód wodociągowy doprowadzający wodę ze zbiornika retencyjnego do zestawu hydroforowego PCV o średnicy 225 mm oraz przewód spustowy wody ze zbiornika do studni syfonowej o długości 30 m,

   - przewód spustowy od studni syfonowej do kanału wód popłucznych śr 200 mm i długości 10 m.

   - uzbrojenie w/w przewodów w pełne węzły zasuw odcinających średnicy 100 mm - szt 1, średnicy 150mm - szt 5, średnicy 200mm - szt 1.

   - wykonanie w postaci walca stojącego, zamkniętego od dołu dennicą płaską a od góry zadaszeniem z wywietrznikiem oraz włazem stalowym zbiornika na wodę pitną.

 b) Zbiornik składa się z segmentów zwiniętych blach, połączonych ze sobą pierścieniami które spełniają rolę usztywnień. Całość spawana z zewnątrz, izolacja termiczna zabezpieczona powłoką z blachy aluminiowej.  Zbiornik posadowiony na fundamencie żelbetowym. Pojemność zbiornika retencyjnego 150m3.

 c) Zestaw hydroforowy

 d) Standardowy zestaw wyposażony w równoległe połączone pompy wirowe w ilości 4 szt. do utrzymania stałego ciśnienia wody w sieci wodociągowej w zakresie od 5 - 6 atm. przy max wydajności 70 m3/godz.

4. Zakres zamówienia obejmuje również:

 a) nadzór geologiczny;

 b) wykonanie dokumentacji powykonawczej hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia;

 c) wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody zgodnie z obowiązującymi normami,

 d) sporządzenie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków

 e) obsługa geodezyjna i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-06-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien przedłożyć wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zamówienie/a polegające na wykonaniu co najmniej 3-ech studni głębinowych o głębokości odwiertu min. 120 mb każda, z podaniem ich rodzaju, miejsca wykonania, dat wykonania i Zamawiających, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym:

- kierownika robót geologicznych, posiadającego: co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi; kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii XII zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. 2006 r. Nr 124, poz. 865) lub odpowiadające im ważne kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami hydrologicznymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

-osobę nadzorującą roboty elektryczne, posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przez wykonawce środkami finansowymi na rachunku bankowym w kwocie 500.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 26 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia sześć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2011-09-14 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2011-08-19