Zarządzenie Nr 23.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2011 rok

 

Na  podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.  z 2009 roku Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 Uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011r. Wójt Gminy zarządza, co następuje;

§1. W uchwale Rady Gminy Nr IV/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zmienionej;

-   Uchwałą Rady Gminy Nr VI.25.2011 z dnia 24 lutego 2011

-   -Zarządzeniem Nr 8.2011 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2011

-   Uchwala Nr V1I.33.2011 z dnia 08 kwietnia 20L l

-   Uchwałą nr V1I1.35.2011 z dnia 29 kwietnia 2011

-   Zarządzeniem Nr 14.2011 Wójta Gminy Baruchowo z  dnia 11 maja 20! l

-   Uchwałą Nr IX.40.2011 z dnia 30 maja 2011
-Zarządzeniem Nr 21.2011
Wójta Gminy z dnia 20 czerwca 2011

-   -wprowadza się następujące zmiany;

1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty

10.226.328

na kwotę

10351.304 wg załącznik nr 1l

2). Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty

12,718.920

na kwotę

12.843.S96 wg załącznika nr2

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

2.Zmienia się  załącznik nr 1, 2 do uchwały, o której mowa w ust 1 w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2011 i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski