Zarządzenie Nr 25.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 7 lipca 2011 roku

w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy Baruchowo.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 68 ust. 2 pkt 5 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Baruchowo, zwany dalej "Kodeksem", stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Baruchowo do zapoznania się z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie i ich stosowania w pracy.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z Kodeksem dołącza się do jego akt osobowych. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu powierza się Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom referatów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2011 roku.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                                                                                                                                                                 inż. Stanisław Sadowski