Zarządzenie nr 20/2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie powołania komisji do spraw kontroli przestrzegania Uchwały Nr 111/11/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2010r.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011r. Nr 142, poz. 1551 z późn. zm, zarządza się, co następuje:

 

§1. Powołuję się komisję do spraw kontroli przestrzegania Uchwały Nr 111/11/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 20lOr. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo, zwaną dalej „Komisją" w następującym składzie:

1)       Maria Radowska - przewodnicząca - pracownik Urzędu Gminy Baruchowo,

2)       Urszula Mikołajczyk - członek - pracownik ZGKiMR Spółka z o. o w Baruchowie,

3)       Funkcjonariusz policji – członek,4 )Funkcjonariusz policji - członek,

4)       Joanna Ormińska - Safandowska - protokolantka.

§2. Komisja ma charakter doraźny i będzie działała do dnia 31 sierpnia 2011r.

§3.Zadaniem Komisji będzie sprawdzenie wykonania obowiązku wynikającego Z §8 powyższej uchwały, mówiącego, Że właściciele nieruchomości oraz właściciele domków letniskowych zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy na odbiór odpadów komunalnych,

§4. W terminie 7 dni od dmą przeprowadzenia kontroli przewodnicząca komisji przedstawi wyniki w formie protokołu z  prac komisji. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2011r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski