Zarządzenie nr 17A.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 12 maja  2011r.

 

w sprawie sprzedaży rzeczy ruchomej stanowiącej własność Urzędu Gminy Baruchowo

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §7 załącznika  do Zarządzenia Nr 12/2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 26 kwietnia 2011r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  Sprzedać rzecz ruchomą - samochód pożarniczy STAR/JELCZ 005 numer rejestracyjny WLA 742D stanowiącą własność Urzędu Gminy Baruchowo,  Urzędowi Gminy Gostynin z siedzibą ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin za kwotę 17.000,00 zł.

§ 2. Szczegóły warunki i zasady sprzedaży zostaną zawarte w umowie kupna  - sprzedaży.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 maja 2011r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski