Zarządzenie Nr 14.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 11 maja 2011 roku

w  sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2011 rok

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, póz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z 2009 roku Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 Uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.

Wójt Gminy zarządza, co następuje;

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr IV/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zmienionej;

-   Uchwałą Rady Gminy Nr VI.25.2011 z dnia 24 lutego 2011

-   Zarządzeniem Nr 8.2011 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2011

-   Uchwała Nr VII.33.2011 z dnia 08 kwietnia 2011

-   Uchwałą nr VIII.35.2011 z dnia 29 kwietnia 2011
-wprowadza się następujące zmiany;

1) Dochody budżetowe ulegaj ą zmianie z kwoty                                                                 10.078.958

na kwotę                                                                                                                         10.083.958

wg załącznik nr 1

2). Wydatki budżetowe   ulegają zmianie z kwoty                                                               12.571.550

na kwotę                                                                                                                         12.576.550

wg załącznika nr 2

2.Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a  do uchwały , o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2011 i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

           

Wójt

inż. Stanisław Sadowski