Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.09.2011.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2011-06-02

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk odbyło się w dniu 02/06/2011 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 655 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Wadium

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Konsorcjum: Wobet-Hydret (lider: WOBET-HYDRET Sp. J Cichecki)

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

391 386.95 zł

Wniesiono

48 m-cy

 

2

Konsorcjum (lider: CONPLAST Zdzisław Tomaszkiewicz)

Pomarzanowice 1

62-010 Pobiedziska

354 732.00 zł

Wniesiono

48 m-cy

 

3

Wielobranżowy Zakład Usługowy  Andrzej Zbigniew Sieradzki

ul. Botaniczna 25A

87-800 Włocławek

388 339.01 zł

Wniesiono

48 m-cy

 

4

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

327 654.56 zł

Wniesiono

48 m-cy

 

 

 

Zamawiający

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk

(zamieszczone w BZP w dniu 17.05.2011, nr ogłoszenia: 139657-2011)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa tel. (054) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk

Wspólny Słownik Zamówień:

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Przedmiotem postępowania jest budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo.

Zakres prac obejmuje:

1. budowę przykanalików,

2. osadzenie zbiorników gnilnych z filtrem i wkładem filtracyjnym,

3. montaż przepompowni ścieków podczyszczonych - w zależności od potrzeb,

4. budowę rurociągu tłocznego - w zależności od potrzeb,

5. budowę pola drenażu rozsączającego

Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą być zgodne z rozwiązaniami przedstawionym w dokumentacji budowlanej lub im równoważne. Urządzenia oczyszczalni ścieków powinny posiadać ważną aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej. Osadniki powinny posiadać znak CE i spełniać normę EN 12566-1/A1.

Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania, projekty zagospodarowania terenu, schematy oczyszczalni, przekroje drenażu rozsączającego oraz przedmiary robót zostały załączone do SIWZ w wersji elektronicznej.

Okres gwarancji min. 48 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2011-08-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku rozumie się wykonanie przez wykonawcę co najmniej 3 robót budowlanych w tym co najmniej 2 dla których jednorazowa ilość budowanych oczyszczalni przekroczyła liczbę 30 sztuk. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie co najmniej koparką lub koparko - ładowarką o pojemności łyżki 0,40 m3 - 1 szt, samochodem samowyładowawczym o ładowności do 5 t - 1 szt, zagęszczarką płytową - 1 szt. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przynajmniej kierownikiem budowy z uprawnieniami w branży instalacyjnej (instalacje wodno – kanalizacyjne) posiadającego aktualny wpis do właściwej izby inżynierów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000.00 zł (słownie:  czternaście tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2011-06-02 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 Baruchowo dnia: 2011-05-17