Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.09.2011.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2011-06-02

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk odbyło się w dniu 02/06/2011 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 655 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Wadium

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Konsorcjum: Wobet-Hydret (lider: WOBET-HYDRET Sp. J Cichecki)

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

391 386.95 zł

Wniesiono

48 m-cy

 

2

Konsorcjum (lider: CONPLAST Zdzisław Tomaszkiewicz)

Pomarzanowice 1

62-010 Pobiedziska

354 732.00 zł

Wniesiono

48 m-cy

 

3

Wielobranżowy Zakład Usługowy  Andrzej Zbigniew Sieradzki

ul. Botaniczna 25A

87-800 Włocławek

388 339.01 zł

Wniesiono

48 m-cy

 

4

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

327 654.56 zł

Wniesiono

48 m-cy

 

 

 

Zamawiający

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk

(zamieszczone w BZP w dniu 17.05.2011, nr ogłoszenia: 139657-2011)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa tel. (054) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk

Wspólny Słownik Zamówień:

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Przedmiotem postępowania jest budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo.

Zakres prac obejmuje:

1. budowę przykanalików,

2. osadzenie zbiorników gnilnych z filtrem i wkładem filtracyjnym,

3. montaż przepompowni ścieków podczyszczonych - w zależności od potrzeb,

4. budowę rurociągu tłocznego - w zależności od potrzeb,

5. budowę pola drenażu rozsączającego

Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą być zgodne z rozwiązaniami przedstawionym w dokumentacji budowlanej lub im równoważne. Urządzenia oczyszczalni ścieków powinny posiadać ważną aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej. Osadniki powinny posiadać znak CE i spełniać normę EN 12566-1/A1.

Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania, projekty zagospodarowania terenu, schematy oczyszczalni, przekroje drenażu rozsączającego oraz przedmiary robót zostały załączone do SIWZ w wersji elektronicznej.

Okres gwarancji min. 48 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2011-08-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku rozumie się wykonanie przez wykonawcę co najmniej 3 robót budowlanych w tym co najmniej 2 dla których jednorazowa ilość budowanych oczyszczalni przekroczyła liczbę 30 sztuk. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie co najmniej koparką lub koparko - ładowarką o pojemności łyżki 0,40 m3 - 1 szt, samochodem samowyładowawczym o ładowności do 5 t - 1 szt, zagęszczarką płytową - 1 szt. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przynajmniej kierownikiem budowy z uprawnieniami w branży instalacyjnej (instalacje wodno – kanalizacyjne) posiadającego aktualny wpis do właściwej izby inżynierów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000.00 zł (słownie:  czternaście tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2011-06-02 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 Baruchowo dnia: 2011-05-17

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (308.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (124.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (124.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (126.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (139.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (125.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (149kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty na roboty budowlane (163kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane (221.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót - oczyszczalnie_37 sztuk (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys nakładczy - oczyszczalnie_37 sztuk (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys nakładczy (29.8kB) Zapisz dokument  
Projekty Oczyszczalni od 11 do 20 (41.8MB) Zapisz dokument  
Projekty Oczyszczalni od 21 do 30 (41.4MB) Zapisz dokument  
Projekty Oczyszczalni od 1 do 10 (42.4MB) Zapisz dokument  
Projekty Oczyszczalni od 31 do 37 (27.9MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2011-05-17 08:05:58
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2011-05-13 08:06:15
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2011-05-17 10:47:11
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:14:24
Ilość wyświetleń:1320

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij