Zarządzenie nr 4.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie  zmiany  Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Gminy Baruchowo

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baruchowo po ust.3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „ ust. 4. W Urzędzie Gminy Baruchowo tworzy się Biuro Obsługi Klienta w celu zwiększenia sprawności obsługi mieszkańców, którego zadaniem jest:

1)udzielanie informacji w sprawach, które można załatwić w Urzędzie Gminy Baruchowo jak również informacji dotyczących jednostek organizacyjnych;

2)udzielanie informacji o sposobie prawidłowego wypełniania wniosków i formularzy;

3)udzielanie  informacji  o  organach właściwych  do  załatwienia  spraw w przypadku, gdy takim organem nie jest Wójt Gminy Baruchowo lub Rada Gminy Baruchowo;

4)dbałość o aktualizację informacji  oraz systematyczne zamieszczanie na stronie  internetowej Urzędu    Gminy  aktualnych  wzorów  wniosków  i formularzy."

 

§ 2. Zmienia się załącznik do zarządzenia nr 38/09 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baruchowo w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2011 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski