Zarządzenie Nr 06/11

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 08 marca 2011 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo  w różnych dyscyplinach sportowych w 2011 roku

 

Na podstawie  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz §7 i §9 Uchwały Nr III/12/10  Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2010 roku  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Baruchowo  (Dz. Urz.  Woj. Kuj - Pom. z 2011r. Nr 13, poz. 105) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Kwotę w wysokości 50.000,00 zł przeznaczyć na rzecz Gminnego Klubu Sportowego Baruchowo, 87-821 Baruchowo na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo  w różnych dyscyplinach sportowych w 2011 roku

 

 

§ 2. Warunki i tryb realizacji zadania i rozliczenia z otrzymanej dotacji określać będzie umowa zawarta z Gminnym Klubem Sportowym Baruchowo.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski