Zarządzenie Nr 01/2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 8 lutego 2011 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie w 2011 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); § 5 Uchwały Nr III/12/10  Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2010 roku  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Baruchowo  (Dz. Urz.  Woj. Kuj – Pom. z 2011r. Nr 13, poz. 105) zarządzam, co następuje:

§1

1.Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo w 2011 roku.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baruchowo

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo

3. na stronie internetowej Gminy Baruchowo.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski