31.12.2010r. UWAGA: Udzielono odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.12.2010r.
  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku

Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

(zamieszczone w BZP w dniu 20.12.2010r., nr ogłoszenia: 414234-2010)

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa, tel. (054) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr:

Opis:

1

Temat: Rozbudowa sali głównej wraz ze zmianą konstrukcji dachu

Wspólny Słownik Zamówień:

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne

45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Opis: Zakres rzeczowy zadania:

- rozbudowa sali wielofunkcyjnej dla polepszenia warunków użytkowych, wraz z nowym zadaszeniem nad całą salą - zgodnie z projektem budowlanym,

- docieplenie dachu budynku szkolnego, związane jednocześnie z wymianą całego stropodachu nad budynkiem szkoły i zmiany konstrukcji dachu z dachu płaskiego na dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej (więźba drewniana) wraz ze zmianą pokrycia - zgodnie z projektem budowlanym,

- demontaż istniejącej instalacji c.o. w sali głównej i montaż nowej,

- montaż instalacji wentylacyjnej w sali głównej,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie oświetlenia sali głównej.

Zakres zadania wg pozycji z książki przedmiaru:

I. Branża Budowlana:

1. Rozbudowa Sali:

  1.1. Rozbiórki,

  1.2. Fundament i podłoża,

  1.3. Ściany,

  1.4. Wymiana drzwi przy klatce schodowej i piwnicy,

  1.5. Piętro,

  1.6. Taras,

  1.7. Dach,

  1.8. Pochylnia dla niepełnosprawnych.

II. Branża sanitarna:

1. Roboty demontażowe - instalacja c.o.

2. Roboty montażowe instalacji c.o.

3. Instalacja wentylacji

III. Branża elektryczna:

1. Instalacja odgromowa

2. Instalacja oświetlenia sali głównej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2

Temat: Docieplenie budynku wraz ze zmianą posadzki w korytarzu i dodatkową toaletą dla uczestników

Wspólny Słownik Zamówień:

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne

45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 vOpis: Zakres rzeczowy zadania:

- zmiana posadzki w korytarzu - zgodnie z projektem budowlanym,,

- docieplenie ścian budynku - zgodnie z projektem budowlanym,,

- przebudowa pomieszczenia na potrzeby higieniczno - sanitarne - zgodnie z projektem budowlanym,

- rozprowadzenie instalacji c.o., wod – Kan i ppoż,

- wykonanie oświetlenia w nowopowstałych łazienkach i toaletach,

- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzu,

Zakres zadania wg pozycji z książki przedmiaru:

I. Branża budowlana:

1. Zmiana posadzki w korytarzu,

2. Toaleta dla uczestników, w tym dla osób niepełnosprawnych;

3. Wymiana okien na piętrze,

4. Ocieplenie:

  4.1. Ściany,

  4.2. Cokół,

  4.3. Wymiana okien an piętrze.

II. Branża sanitarna:

1. Roboty montażowe instalacji c.o.

2. Roboty montażowe instalacji wody zimnej, ciepłej i ppoż.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4. Roboty ziemne, budowlane i izolacyjne instalacji c.o., wod - kan, c.w.u. i ppoż.

III. Branża elektryczna:

1. Oświetlenie w pomieszczeniu WC

2. Oświetlenie ewakuacyjne

3. Pomiary i sprawdzenia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Miejsce realizacji:

Goreń Duży, Gmina Baruchowo – dla zadania częściowego: 1

Goreń Duży, Gmina Baruchowo – dla zadania częściowego: 2

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

data zakończenia: 2011-08-31 – dla zadania częściowego: 1

data zakończenia: 2012-08-31 – dla zadania częściowego: 2

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - rozumie się wykonanie co najmniej 1 projektu o podobnym charakterze i złożoności, tj. związanego z budową lub przebudową budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (brutto) dla zadania 1 i 300.000,00 zł (brutto) dla zadania 2 z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru itp.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - rozumie się osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownicy robót (po jednej osobie) - posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156 po. 1118) w branżach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacji sanitarnych,

- instalacji elektrycznych,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 1: 20 000.00 PLN

(słownie:  dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 2:   5 000.00 PLN

(słownie:  pięć tysięcy 00/100 PLN)

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2011-01-11 do godz. 10:00

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2011-01-11 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2011-01-11 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2010-12-20