OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32

(zamieszczone w BZP w dniu 30.11.2010r., nr ogłoszenia: 342067-2010)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  1. w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa tel. (054) 274 55 4

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32

Wspólny Słownik Zamówień: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32 polegać będzie na:

1. wykonaniu nawierzchni szer. 5.0 m z płyt betonowych sześciokątnych o grub. 12 cm w kilometrażu od km 0+000 do km 0+536,34, rozwiązanie materiałowe zgodne z zał. nr 5;

2. wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 4cm w kilometrażu od km 0+536,340 do km 1+230,32, rozwiązanie materiałowe zgodne z zał. nr 5;

Podbudowa na całej długości z tłucznia grub. warstwy 15cm, na warstwie odcinającej z piasku grub. 10cm. Całość w obramowaniu z opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10.

3. wykonaniu tymczasowej i stałej organizacji ruchu wg załączonego projektu.

Zamawiający zobowiązuje wykonawców do dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia zakresu robot z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia rozbieżności Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2011-05-20

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Przez spełnienie warunku posiadania doświadczenia - rozumie się wykonanie co najmniej 3 robót o podobnych charakterze i złożoności. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2010-12-21 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2010-11-30