Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32

(zamieszczone w BZP w dniu 30.11.2010r., nr ogłoszenia: 342067-2010)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  1. w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa tel. (054) 274 55 4

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32

Wspólny Słownik Zamówień: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32 polegać będzie na:

1. wykonaniu nawierzchni szer. 5.0 m z płyt betonowych sześciokątnych o grub. 12 cm w kilometrażu od km 0+000 do km 0+536,34, rozwiązanie materiałowe zgodne z zał. nr 5;

2. wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 4cm w kilometrażu od km 0+536,340 do km 1+230,32, rozwiązanie materiałowe zgodne z zał. nr 5;

Podbudowa na całej długości z tłucznia grub. warstwy 15cm, na warstwie odcinającej z piasku grub. 10cm. Całość w obramowaniu z opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10.

3. wykonaniu tymczasowej i stałej organizacji ruchu wg załączonego projektu.

Zamawiający zobowiązuje wykonawców do dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia zakresu robot z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia rozbieżności Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2011-05-20

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Przez spełnienie warunku posiadania doświadczenia - rozumie się wykonanie co najmniej 3 robót o podobnych charakterze i złożoności. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2010-12-21 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2010-11-30

 

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (375.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (122.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (138.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (124.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Specyfikacja materiałów dla nawierzchni (148.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - część rysunkowa (10.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt czasowej organizacji ruchu (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt stałej organizacji ruchu (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Skrzynki - Goreń projekt (993.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projektowany przebieg barier (820.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (141.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane (222.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2010-11-29 13:56:05
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2010-11-29 13:56:23
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2010-11-30 13:56:05
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:15:11
Ilość wyświetleń:1337

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij