Baruchowo, dnia 20.09.2010r

IBR.6114- 1/2010

 

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 21 ust. 4 z ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach / tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 z póżn. zm. /

uprzejmie zawiadamiam

że w Urzędzie Gminy Baruchowo, pokój nr 3, w terminie od 21.09.2010 r. do 21.11.2010 r. w godzinach od 800 do 1400 odbędzie się wyłożenie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Baruchowo.

 

Projekty obejmują następujące elementy:

- opis taksacyjny lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia;

- rejestr działek leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz ich właścicieli:

- mapy gospodarcze drzewostanów:

- załącznik/ objaśnienia skrótów i symboli użytych w operacie/

 

Projekt Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnotowych położonych na terenie Gminy Baruchowo został wykonany na zlecenie Starostwa Powiatowego we Włocławku

 

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

 

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z uproszczonym planem urządzania lasu ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu po zatwierdzeniu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.