Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Baruchowo na kwotę 1.200.000,00 PLN.

(zamieszczone w BZP w dniu 18.05.2010, nr ogłoszenia: 126327-2010)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym: Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa tel. ( 054) 274 55 47

·       w zakresie merytorycznym: Mariola  Kurdubska - Skarbnik Gminy tel. ( 054)  2845-682

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Baruchowo na kwotę 1.200.000,00 PLN.

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań:

a) Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości  Zawada - Kurowo,

b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodno - etap II,

c) Przebudowa  nawierzchni drogi gminnej Baruchowo- Więsławice

2. Kwota kredytu 1.200.000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), podstawiona do dyspozycji Zamawiającego w sposób określony poniżej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baruchowo o zaciągnięciu kredytu długoterminowego, z tym że:

a) pierwsza gotowość kredytowa dostępna w III dekadzie czerwca 2010 roku w kwocie 400.000,00 zł

b) w przypadku nie wykorzystania kwoty określonej a ppkt. a), bank podstawia do dyspozycji kredytobiorcy w III dekadzie lipca kwotę 800.000,00 zł.

c) w przypadku nie uruchomienia środków z ppkt. a i b, bank (uruchamia na pisemny wniosek) kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł w I dekadzie września 2010r.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów uruchomienia środków, przy czym zmiana ta nastąpi za pośrednictwem pisemnej informacji w terminie 7 dni od daty planowanego uruchomienia.

3. Przekazanie kwoty kredytu w formie przelewu na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy na podstawie pisemnej dyspozycji w terminie 3 dni od daty wydania dyspozycji,

4. Okres kredytowania: od daty podpisania umowy do 31.12. 2020 r.,

5. Spłata kredytu wraz ze spłatą odsetek będzie następowała w 120 równych miesięcznych ratach, w terminie do ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca 2011 roku, do końca grudnia 2020r.,

6. Oprocentowanie kredytu zmienne obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 3M, notowany na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, powiększony o stałą marżę banku w okresie kredytowania (obowiązywania umowy).

7. Karencja w spłacie kapitału do końca: 2010 roku,

8. Zabezpieczenie: weksel in blanco,

9. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w ofercie prowizji przygotowawczej.

10. Poza kwotami określonymi w ofercie bank nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji,

11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu SA04-9 - W zakresie kredytów

wartość powyżej 125 000 euro

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2010-12-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (banki, które są uprawnione do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2010-05-27 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Baruchowo dnia: 2010-05-18

Załączniki

Wzór fromularza oferty (120.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór formularza oferty (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (124.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (140.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (125.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wzór umowy na usługi (137.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała w sprawie powołania na stanowisko skarbnika (127.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (269.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaświadczenie o wyborze Wójta (116.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyciąg z protokołu (235.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S- miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (367.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za rok 2009 (389.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S-sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za rok 2008 (392kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2008 (858.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2009 (374.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S- sprawozdanie za okres 01.01.-31.03.2010r. (386.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N -kwartalne sparwozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych- rok 2009 (283.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N -kwartalne sparwozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za rok 2008 (272.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N -kwartalne sparwozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych-stana na I kwartał 2010r. (235.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie- deficycie za rok 2008 (282.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o deficycie za rok 2009 (804.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za okres 01.01.- 31.03.2010r. (812.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z kwartalne sprawozdanie stan na koniec I kw. 2010r. o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (229kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z kwartalne sprawozdanie za rok 2008 o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (853.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z kwartalne sprawozdanie za rok 2009 o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (839.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok (884.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok (884.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (293.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1. Pytania dotyczące SIWZ (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2.Pytania dotyczące SIWZ (204.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1.Odpowiedzi na pytania (119.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. Odpowiedzi na pytania (107kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaświadczenie o numerze REGON dla Gminy Baruchowo (203.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaświadczenie o numerze REGON dla Urzędu Gminy (175.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2010-05-18 09:49:12
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2010-05-18 09:49:50
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2010-05-18 10:13:16
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:31:07
Ilość wyświetleń:750
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij