W sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baruchowo za 2009 rok

Data uchwały:
2010-04-28

Numer uchwały:
XXXVI/228/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty