W sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Baruchowo projektu partnerskiegio "Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału.......

Data uchwały:
2010-03-26

Numer uchwały:
XXXV/220/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek oraz zamieszczenie w BIP