Spis wyborców w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej sporządza się na podstawie wykazów osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów. Wykazy osób, o którym mowa wyżej, dyrektorzy szpitali i zakładów pomocy społecznej przekazują do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 28.05. 2009 r.

Spis wyborców w zakładach karnych i w aresztach śledczych, a także w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów sporządza się na podstawie wykazów osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów Wykazy osób przekazują do urzędu gminy dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 28.05.2009 r. W spisie nie umieszcza się osób pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

Dyrektor jednostki, w której utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania - po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, na której terenie położony jest zakład.

W razie konieczności dopisania do spisu wyborców - w powyższych jednostkach - osób przybyłych do jednostki, w której utworzono obwód głosowania, po sporządzeniu wykazu, ale nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów, dyrektor tej jednostki niezwłocznie doręcza właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych wyborców.