Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony (również za pośrednictwem poczty lub elektronicznie- opatrzony bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym) najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 28.05. 2009 r.

 

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania. Wniosek należy złożyć w terminie do 28.05.2009 r. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21, a H dniem przed dniem wyborów tj. od 17.05.2009 r. do 24.05. 2009 r., chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie.