Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele od km 0+000 do km 1+115


Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 05.01.2009, nr ogłoszenia: 632-2009)

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele

od km 0+000 do km 1+115

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45233140-2

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2009-08-31

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 20 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia tysięcy 00/100 zł)

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1.   w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych,

tel. ( 054) 2745547

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2009-02-02 do godz. 10:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2009-02-02 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

Nr załącznika do SIWZ

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

2

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

3

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

4

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

5

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

6

Potwierdzenie posiadanych uprawnień

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2

7

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

3

8

Oświadczenie z art. 22 i 24

Oświadczenie z art. 22 i 24

1

9

Wzór oświadczenia o nieujawnianiu infor. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

4

10

Wzór zobowiązania, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie

Zobowiązanie, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie

5

11

Wzór oświadczenia o zgodności z warunkami przetargu

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

6

12

Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

7

13

Wzór wykazu prac  przeznaczonych do podwykonania

Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania

8

14

Wzór  zobowiązania do wniesienia zabezpieczenia

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

9

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

 Baruchowo dnia: 2009-01-05

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (242kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 - Oświadczenia z art. 22 i 24 (146.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie (191.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 - Wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych (166.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o nieujawnianiu infor. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (167.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 - Zobowiazanie, że wykonawca bedzie odnawiać ubezpieczenie (140.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 - Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu (125.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy (174.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (154.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (148.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty na roboty budowlane (205.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane (222.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - Opis Techniczny (245.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt Techniczny - docelowa organizacja ruchu (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt techniczny - rysunki (3.2MB) Zapisz dokument  
Przedmiar Robót - Zakrzewo Parcele (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2009-01-05 12:36:10
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2009-01-05 12:36:54
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2009-01-05 13:16:40
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:16:49
Ilość wyświetleń:962

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij