Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 05.01.2009, nr ogłoszenia: 632-2009)

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele

od km 0+000 do km 1+115

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45233140-2

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2009-08-31

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 20 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia tysięcy 00/100 zł)

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1.   w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych,

tel. ( 054) 2745547

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2009-02-02 do godz. 10:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2009-02-02 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

Nr załącznika do SIWZ

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

2

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

3

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

4

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

5

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

6

Potwierdzenie posiadanych uprawnień

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2

7

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

3

8

Oświadczenie z art. 22 i 24

Oświadczenie z art. 22 i 24

1

9

Wzór oświadczenia o nieujawnianiu infor. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

4

10

Wzór zobowiązania, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie

Zobowiązanie, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie

5

11

Wzór oświadczenia o zgodności z warunkami przetargu

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

6

12

Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

7

13

Wzór wykazu prac  przeznaczonych do podwykonania

Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania

8

14

Wzór  zobowiązania do wniesienia zabezpieczenia

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

9

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

 Baruchowo dnia: 2009-01-05