Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: ZPiB/340/17/2008/KG/6                                 Baruchowo dnia: 2008-10-07

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

 

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów zewnętrznych w SP ZOZ w Kłótnie (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów zewnętrznych w SP ZOZ w Kłótnie, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zmodyfikowano przedmiar robót wg poniższych zapisów:


Pkt. 51 przedmiaru robót:

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu do

zastępuje się zapisem:

Balustrady schodowe z blachy kwasoodpornej wraz z montażem – ANALOGIA (z rur)


Pkt. 52 przedmiaru robót:

Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste – ANALOGIA (z rur)

zastępuje się zapisem:

Balustrady z blachy kwasoodpornej z pochwytem balkonowe proste – ANALOGIA (z rur)

 

Pozostałe pozycje przedmiaru robót pozostają bez zmian

                                                                                                        
                                                                                               Zamawiający


Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej powinien przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

( zamieszczone w BZP w dniu 24.09.2008r., nr ogłoszenia: 234301-2008)

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Budowa podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów zewnętrznych w SP ZOZ w Kłótnie

 

Wspólny Słownik Zamówień:

45.00.00.00-7 – Roboty budowlane

45.45.30.00-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

45.26.25.00-6 – Roboty murarskie i murowe

45.26.23.00-4 – betonowanie

45.22.00.00-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2008-11-03

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 1 500.00 zł (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 zł)

Wadium należy wnieść  w terminie do dnia 2008-10-14 do godz. 10:00.

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1

  Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych,  tel. (054) 2745547

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2008-10-14 do godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

Nr załącznika do SIWZ

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

2

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

3

Oświadczenie z art. 22 i 24

Oświadczenie z art. 22 i 24

1

4

Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

 

2

5

Wzór wykazu prac  przeznaczonych do podwykonania

 

3

6

Zobowiązanie, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie

 

4

7

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

 

5

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

Baruchowo dnia: 2008-09-24

Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres
admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...