Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Lubaty od km 0+000 do km 1+000UWAGA !!!  Dodanie załaczników: odpowiedź na pytania SIWZ i Opis techniczny.Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...


Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 08/01/2008, nr ogłoszenia: 5659-2008)

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Lubaty od km 0+000 do km 1+000

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2008-07-31

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 3 000.00 zł (słownie:  trzy tysiące 00/100 zł)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

·        w zakresie proceduralnym i  merytorycznym:

1

 

  tel. ( 054) 2745547

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2008-02-01 do godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

 

 Baruchowo dnia: 2008-01-08

 

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (91.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty na roboty budowlane (54.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenia z art_ 22 i 24 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz personelu (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane_droga Lubaty (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny - droga Lubaty (228.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2008-01-08 14:50:24
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2008-01-08 14:50:25
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2008-01-08 14:52:37
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:18:22
Ilość wyświetleń:583
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij