ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA WYKONANIE ROBÓT

                                                                                                                                   

Data: 19.07.2004

Numer Projektu:   B2 – 25 – 0184

Nazwa Projektu:   Remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i wymianą instalacji odgromowej

 

 

Do:   Wszystkich

      zainteresowanych

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

1.   Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty na Remont pokrycia dachowego na obiektach Szkoły Podstawowej w Baruchowie wraz z dociepleniem powierzchni dachowej i wymianą instalacji odgromowej.

 

2.   Szacunkowy termin zakończenia realizacji robót wynosi  3 miesiące.

 

3.   Kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zawierającą opis sposobu przygotowania oferty, przedmiot zamówienia, schematy/rysunki oraz przedmiar robót i formularz ofertowy, można zakupić za cenę 50,00 zł u Zamawiającego tj.:

Urząd Gminy Baruchowo   

     87 – 821 Baruchowo, pokój nr 2  u Pana Krzysztof Grudzińskiego

     od dnia 21.07.2004 w godzinach 800 – 1500

 

4.  Ofertę Państwa, według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie, należy zaadresować i przesłać w terminie do 12.08.2004, godz. 1000 do:

Urząd Gminy Baruchowo

    Dla: Pan Krzysztof Grudziński

    87 – 821 Baruchowo    

    Telefon: (0*54) 2745 – 547                           Faks: (0*54) 2845 – 848

 

5.   Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 12.08.2004, godz. 1000.

 

6.   Oferent, który wycofa swoją ofertę podczas okresu związania nią lub uchyli się od zawarcia umowy jeśli jego oferta zostanie wybrana, będzie wykluczony z listy oferentów mogących ubiegac się o kontrakty w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na okres jednego roku.

 

 

 

                                                             Stanisław  Sadowski

                                                                                              Wójt Gminy