Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowaniaZamawiający: Gmina Baruchowo ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO

BZP nr 100 poz. 23089 z dnia 2005-05-20

na :

Przebudowa drogi gminnej Kurowo Parcele - Zawada Nowa od km 1+775 do km 2+861


Sygnatura: ZPiB/340/6/2005/KG

Wspólny słownik zamówień: 45233120-6
Miejsce realizacji: Kurowo Parcele - Zawada Nowa, woj. kujawsko-pomorskie
Termin realizacji: 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia
Wadium: 6000 zł
Nie dopuszcza się skladania ofert wariantowych


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   Cena (koszt)   90%
   Okres gwarancji   10%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w godz. 08:00 - 15:00 w: siedziba zamawiającego pokój nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:


Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 2
Termin składania ofert: 2005-07-25 godz. 10:00
Termin związania ofertą: 2005-09-22
Miejsce i termin otwarcia: siedziba zamawiającego pokój nr 1, 2005-07-25 godz. 10:30


W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową, poprzez przyznanie środków finansowych i zawarcie umowy potwierdzającej przyznanie pomocy ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1. Obszary Wiejskie.
W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony (tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ramach ZPORR lub też nie otrzymamy środków finansowych na realizację powyższego zadania), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony.