<>

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowaniaZamawiający: Gmina Baruchowo ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO

BZP nr 103 poz. 23900 z dnia 2005-05-25

na :

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodno
od km 0+000 do km 0+832


Sygnatura: ZPiB/340/8/2005/KG

Wspólny słownik zamówień: 45233120-6
Miejsce realizacji: Miejscowośc Grodno, Gmina Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie
Termin realizacji: data rozpoczęcia: 2005-09-05, data zakończenia: 2006-07-21
Wadium: 5000 zł
Nie dopuszcza się skladania ofert wariantowych


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   Cena (koszt)   90%
   Okres gwarancji   10%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w godz. 08:00 - 15:00 w: siedziba zamawiającego pokój nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

Kontakt merytoryczny
    Krzysztof Grudziński   e-mail: inwestor@baruchowo.pl, tel. (054) 2745547

Kontakt formalny
    Krzysztof Grudziński   e-mail: inwestor@baruchowo.pl, tel. (054) 2745547


Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 2
Termin składania ofert: 2005-07-28 godz. 10:00
Termin związania ofertą: 2005-09-25
Miejsce i termin otwarcia: siedziba zamawiającego pokój nr 1, 2005-07-28 godz. 10:30

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową, poprzez przyznanie środków finansowych i zawarcie umowy potwierdzającej przyznanie pomocy ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1. Obszary Wiejskie.

W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony (tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ramach ZPORR lub też nie otrzymamy środków finansowych na realizację powyższego zadania), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony.