obrazekobrazekobrazek


Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowaniaZamawiający: Gmina Baruchowo ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na :

Adaptacja budynku po Szkole Podstawowej w Czarnem na świetlicę wiejską


Sygnatura: ZPiB/340/2/2006/KG1.

Roboty budowlano - montażowe

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Czarnem, woj. kujawsko-pomorskie
Termin realizacji: data zakończenia: 2006-06-30
Wadium: 4000 zł
Nie dopuszcza się skladania ofert wariantowych2.

Wyposażenie

Wspólny słownik zamówień: 36100000-2
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Czarnem, woj. kujawsko-pomorskie
Termin realizacji: data zakończenia: 2006-07-15
Nie dopuszcza się skladania ofert wariantowych


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  

Cena (koszt)

  100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w godz. 07:15 - 15:15 w: siedziba zamawiającego pokój nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • Kontakt merytoryczny i formalny


    Krzysztof Grudziński   e-mail: inwestor@baruchowo.pl, tel. (054) 2745547


Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 2
Termin składania ofert: 2006-01-30 godz. 10:00
Termin związania ofertą: 2006-02-28
Miejsce i termin otwarcia: siedziba zamawiającego pokój nr 1, 2006-01-30 godz. 10:15


W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.