Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowaniaZamawiający: Gmina Baruchowo ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na :

Budowa oczyszczalni przydomowych w ilości 25 sztuk


Sygnatura: ZPiB/340/5/2006/KG1.

 

Przygotowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzgodnieniami dla potrzeb budowy oczyszczalni

Wspólny słownik zamówień: 74264100-8
Miejsce realizacji: Gmina Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie
Termin realizacji: data zakończenia:2.

 

Budowa oczyszczalni przyzagrodowych

Wspólny słownik zamówień: 45232421-9
Miejsce realizacji: Gmina Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie
Termin realizacji: data zakończenia: 2006-09-30
Wadium: 3500 zł
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  

Cena (koszt)

  100%

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w godz. 07:15 - 15:15 w: siedziba zamawiającego pokój nr 2 lub ze strony internetowej: www.baruchowo.pl  w zakładce Zamówienia Publiczne/Ogłoszone/Roboty

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • Kontakt merytoryczny i formalny

Krzysztof Grudziński   e-mail: inwestor@baruchowo.pl, tel. (054) 2745547


Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 2
Termin składania ofert: 2006-02-17 godz. 10:00
Termin związania ofertą: 2006-03-18
Miejsce i termin otwarcia: siedziba zamawiającego pokój nr 1, 2006-02-17 godz. 10:15


W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Proszę wykonawców pobierających materiały przetargowe o rejestracje danych za pośrednictwem przesłania informacji na adres autora artykułu.


UWAGA: zmianie uległ załącznik dotyczący osób dla których przewidzana została budowa oczyszczalni przydomowych. Proszę o zapoznanie się z tym załącznikiem. Zamawiający nie ponosi konsekwencji w przypadku pomyłki Wykonawcy dotyczącej tego załącznika.


Zamawiający informuje, iż wśród załączników widnieją również wyjaśnienia dotyczące SIWZ, które wpłynęły do Urzędu Gminy w dniu 10.02.2006.