Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...


Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

( zamieszczone w BZP w dniu 28/09/2007, nr ogłoszenia: 179229-2007)

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Baruchowo na kwotę 1.500.000,00 PLN na sfinansowanie zadania pn.: "Budowa Hali Sportowej w miejscowości Baruchowo"

 

Wspólny Słownik Zamówień: 66130000-0

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia:

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 5 000.00 zł (słownie:  pięć tysięcy 00/100 zł)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

·        w zakresie proceduralnym:

1

  Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zam. pub.

  tel. ( 054) 2745547.

·        w zakresie merytorycznym:

1

  Mariola  Kurdubska - Skarbnik Gminy tel. ( 054)  2845-682

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2007-10-16 do godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp.:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

0

Cena

100%

 

 

 Baruchowo dnia: 2007-09-28

Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...